Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.259

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.886

Hình sự

2.245

Dân sự

7.097

Hôn nhân và gia đình

450

Kinh doanh thương mại

153

Hành chính

207

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

2.218

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv