Loading...
Skip to main content
Giới thiệu TAND TP Đà Nẵng

Giới thiệu TAND TP Đà Nẵng

img

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH TAND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Cùng với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sau thành công của Cách mạng tháng 8 năm 1945, ngày 13/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33C thiết lập Tòa án quân sự trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam của nước ta. Toà án quân sự có thẩm quyền xét xử tất cả những người nào phạm vào một việc gì có phương hại đến nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thực hiện trước hoặc sau ngày 19-8-1945. Toà án Quân sự ra đời ngày 13/9/1945 là tiền thân, đánh dấu sự ra đời của Tòa án nhân dân ngày nay. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Tòa án Việt Nam gắn liền với lịch sử xây dựng, củng cố và hoàn thiện bộ máy Nhà nước ta nói chung, các cơ quan tư pháp nói riêng. Cho đến nay, ngành Tòa án Việt Nam bao gồm hệ thống Tòa án nhân dân được tổ chức từ Trung ương đến cấp huyện và hệ thống Tòa án quân sự từ Tòa án quân sự Trung ương đến các Tòa án quân sự khu vực và không ngừng hoàn thiện trong quá thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ngày 29/3/1975 Đà Nẵng được giải phóng góp phần quan trọng vào thắng lợi hoàn toàn của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, Tòa án nhân dân các tỉnh ở miền Nam cũng lần lượt được thành lập. Ngày 12/02/1976, Tòa án nhân dân cách mạng tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập, sau này đổi tên là Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Cùng thời gian này, Tòa án nhân dân cấp huyện cũng được thành lập tại 16 quận, huyện, Thị xã của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.

Đến năm 1978, cùng với việc chia tách, thành lập mới đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Tòa án Quận Nhất, Tòa án Quận Nhì và Tòa án Quận Ba sáp nhập lại thành Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Thời gian này, lực lượng cán bộ của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chủ yếu là cán bộ từ chiến khu xuống, từ Miền Bắc tăng cường vào và đặc biệt là từ Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa là tỉnh kết nghĩa với Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tuy điều kiện còn hết sức khó khăn trong bối cảnh chung của cả nước sau giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng ngành Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa ra xét xử nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân; tội phạm đưa người ra nước ngoài trái phép, tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Kết quả công tác của ngành Toà án nhân dân tỉnh trong thời kỳ này đã góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh trật tự sau giải phóng, làm lành mạnh hoá các quan hệ xã hội để nhân dân ta tiến hành xây dựng xã hội mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ngành Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng không ngừng được trưởng thành và phát triển cùng với quá trình Đổi mới của đất nước, chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ chỗ chỉ có 2 Toà chuyên trách là Toà Hình sự và Toà Dân sự theo Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 1988. Năm 1992, Luật tổ chức Toà án nhân dân được sửa đổi, bổ sung được ban hành với nhiều quy định mới về hoàn thiện tổ chức bộ máy ngành Toà án nhân dân. Ngày 01/7/1994 Toà Kinh tế Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập để giải quyết các tranh chấp kinh tế thay cho chức năng của Trọng tài Kinh tế Nhà nước. Đến năm 1996 Toà Lao động và Toà Hành chính cũng được thành lập để giải quyết các tranh chấp về lao động và các vụ án hành chính theo quy định pháp luật. Nguồn cán bộ công chức cũng được bổ sung cơ bản, ngành đã tuyển dụng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học luật hệ chính quy vào làm việc và từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa IX về việc chia tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, ngày 31/12/1996, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã tiến hành chia tách. Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng được thành lập với 6 Toà án quận huyện gồm: Tòa án nhân dân quận Hải châu, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, Tòa án nhân dân quận Liên chiểu, Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn và Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang. Đến năm 2005, Toà án nhân dân Quận Cẩm Lệ được thành lập trên cơ sở chia tách từ Toà án nhân dân huyện Hoà Vang.

Sau khi chia tách, thành lập mới, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tập trung ổn định tổ chức và xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là đối với các Toà án quận mới được thành lập để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương đang chuyển mình phát triển mạnh mẽ.

Thực hiện Nghị quyết 08- NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” và đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Ngành Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được những kết quả tích cực. Toà án nhân dân thành phố và Toà án các quận huyện luôn chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp trong việc tiếp nhận đơn khởi kiện và các thủ tục tư pháp tại Toà án; thực hiện công khai, đơn giản hoá thủ tục hành chính tư pháp. Trong công tác xét xử ngành Toà án thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện tranh tụng, lấy kết quả tranh tụng tại phiên toà làm căn cứ phán quyết của Hội đồng xét xử nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết án. Từ ngày thành lập đến nay, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng không để xảy ra trình trạng kết án oan người không phạm tội hay bỏ lọt tội phạm.

Hiện nay, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng có 5 Toà chuyên trách, 03 Phòng nghiệp vụ và 07 Toà án quận huyện với tổng số 202 biên chế. Trong đó có 82 thẩm phán, 98 thư ký, và 22 chức danh khác. Đội ngũ Thẩm phán, cán bộ lãnh đạo, quản lý của ngành Tòa án thành phố Đà Nẵng ngày càng trưởng thành, vững vàng về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhiều thẩm phán, cán bộ công chức đạt trình độ sau đại học, đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, tin học để thực hiện nhiệm vụ đặt ra với ngành trong bối cảnh hội nhập, hợp tác quốc tế.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến nay cơ sở vật chất của ngành Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, từng bước hiện đại. Trụ sở của Toà án thành phố Đà Nẵng và Toà án các quận huyện được đầu tư xây mới, sửa chữa. Đặc biệt Công trình xây mới trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng được lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao xác định là công trình trọng điểm ưu tiên về vốn xây dựng theo yêu cầu đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ chính trị. Công trình gồm khối nhà 6 tầng, diện tích sử dụng là 11.967m2, được xây dựng trên lô đất có diện tích 6.537m2 với trang thiết bị hiện đại. Sau gần 02 năm xây dựng Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu năm 2013. Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng sau nhiều năm đóng tại 38 Bạch Đằng - Đà Nẵng nay chuyển về địa chỉ mới tại 374 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Với những thành tích đạt được trên các mặt công tác, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng và các Toà án quận huyện nhiều năm được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua ngành của Bộ Tư pháp, Cờ thi đua ngành Toà án nhân dân nhân dân và của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Chánh án Toà án nhân dân tối cao và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, năm 2010, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Toà án nhân dân, Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng I. Đến nay Toà án nhân dân quận Hải Châu, Toà án nhân dân quận Thanh Khê và Toà án nhân dân huyện Hoà Vang đã được tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng II; Tòa Hình sự Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng và Toà án nhân dân quận Cẩm Lệ được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước.

Trong bối cảnh hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta và trước yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Toà án nhân dân ngày càng nặng nề, với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. Thẩm phán, cán bộ công chức ngành Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết tâm phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, xứng đáng với vai trò, vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp, cơ quan thực hiện quyền tư pháp; kế thừa, nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngành được xây dựng, cống hiến qua các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức ngành Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng trước đây và Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày nay.

img


cdscv