Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin tức hoạt động TAND cấp thành phố

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

5.313

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

869

Hình sự

679

Dân sự

2.710

Hôn nhân và gia đình

142

Kinh doanh thương mại

49

Hành chính

13

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

849

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv