Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin tức hoạt động TAND cấp thành phố

Xem thêm >>

Tin xét xử

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

5.565

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

905

Hình sự

704

Dân sự

2.835

Hôn nhân và gia đình

146

Kinh doanh thương mại

49

Hành chính

13

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

911

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv