Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

4.899

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

808

Hình sự

647

Dân sự

2.506

Hôn nhân và gia đình

133

Kinh doanh thương mại

43

Hành chính

12

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

748

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv