Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

15.554

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

2.960

Hình sự

2.282

Dân sự

7.228

Hôn nhân và gia đình

455

Kinh doanh thương mại

153

Hành chính

207

Lao động

3

Quyết định tuyên bố phá sản

2.266

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv